मुक्त्तक

ओइलाएर फूलसरी, झरोस् भन्ने कत्ति होलान !

फक्रिएरः फेरी सुवास, छरोस् भन्ने कत्ति होलान

यस्तै त हो संसार यो कोही आफ्ना कोही पराइ 

धारे हात लगाउंदै, मरोस् भन्ने कत्ति होलान !!

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s